องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ฯลฯ ร่วมกันประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตโดยทำสัญลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา นั้น